آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

اس ام اس خاص

” ﻋـﻘـﺎﺏ ” ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺭﺩ ﺑﺸﻪ، ” ﺑﺎﻝ ” ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ” ﺑﺎﺝ ” ﻣﯿﺪﻩ …
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ” ﻓﻨﭻ “!!

به سَلامَتــے اونــے کِــہِ
میبینــہ عِشقِش واســہ یکــے دیگــہ مـےخَنــده
امــا بــُغض گلــوشو قــورتـــــ میده و آروم زیر لَب مــےگــہ :
نگا بی مَعرفتــــ چقــدر قَشَنگـــ مــےخَنــده...
----------------------------------------------------------------------------------------
یـــــہ Cap روے سَـــرـآشــوُטּ

یـــــہ iphon تــوے בَستـآشــوُטּ

یـــــہRay Ban روے چِشـــآشــوטּ

شُــــבَטּ شـــــــــــآפֿــ
فَـقَـط هَمینـــہ مــآجَــرآشـــوטּ
----------------------------------------------------------------------------------------
ب بعضیــــــا باس بگـــــی
آدم بـــــــاش
خـــــــاص بـــودن پــــیشـــکش
--------------------------------------------------------------------------------------
قآنــوناً هَرچیـــــــــــ بآ دروغ بهـ دَستـــــــ بیــآد
بآ هَمونـــَم اَز دَســـــت میـــرهـ!
----------------------------------------------------------------------------------------
هـــــر روز صبـــــح
شـــماره ات را مےگـــیرم
می گوید: دســتگــاه مشـــترک ...
حرفــــش را قــطــع مےکنم
صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟
خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟
مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟
چنـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم
من هـم خـــوبم
مزاحــمت نمے شوم
اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی !
---------------------------------------------------------------------------------------
بِــﮧ [بَعضیــآمـ] بـآیَـב گُفتــ :
بیــآ ایــטּ شُمــآرِهـ پینــפکیـפ
زَنگـ بِزَטּ بِبیــטּ چِــﮧ جـورـی آבمـ شُـבـه
!!!شــآیَـב تـפآمـ آבَمـ شـﮯ !!!
---------------------------------------------------------------------------------------
نـمــیـگـم نبـآشــے ، میمــیـرم

نمـیـگـم بــے تــפ בاغــפنـم פֿــפاسـتــے ، بـآش

نـפֿــפاستـیـَم، هـستـטּ ڪـسـآیـے ڪــﮧ آرزפشـפنــﮧ بـآ مـا بـآشــــט
------------------------------------------------------------------------------------------
تـو دختــر شدے כּﮧ براے در حسرتــ ماندכּ یڪ بوسـﮧ!
براے .... خلق بوسـﮧ اے از جنس آرامش تو
دختر نشدے
که همخوابـــ آدم هاے بیخوابـــ شوے
دختر شدے که براے خوابـــ کسے رویا شوے !
تو دختـر نشدےڪﮧ .... در تنهایتــ حسرتـــ آغوشے عاشقاכּﮧ را داشتــﮧ باشے
دختـر شدے تـا ... آغوشے در تــنهایے عشقتـــ باشے ...!
بهـ سَلآمَتــــــــــــی دخمَلآ
---------------------------------------------------------------------------------------
ﺭﺳــﻤﺎ " ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀـــــﯿﺎ ﮔﻔـــﺖ :
ﻋﺰﯾـــﺰﻡ ﺷـــﻤﺎ ﻧﻪ ﺩﺍﻓـــﯽ، ﻧﻪ ﭘﺎﻓـــﯽ ... ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﮔﺎﻓــــﯽ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯﮔــــﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺳــﻂ ﺧﻠـﻘﺖ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ســُـكوتــم از رضايتـــ نيست ،
فكــرم مشغولِ اينكه چـِـطــور دَهــنــت رو آسفالتــ كنم
-------------------------------------------------------------------------------------
پسرا تو چند مورد خــــــــــــــــــيــــلــــــي جـــــــــذاب ميشن :
وقتي عصبي پشت فرمون نشستن
موقع دعوا سر مسايل ناموسي
وقتي سر آبجيشون زور ميگن
وقتي مامانشونو ميبوسن
وقتي واسه تک دوس دخترشون خواستگار مياد و دپرس ميشن
وقتي بخاطر فوتبال از کار وزندگي ميوفتن
وقتي بهش ميگي دپرسم ميگه غلط کردي بيا بغلم ببينم
وقتي تو بغلش اشک ميريزي با دستاش صورتتو ميگيره ميگه ديونه تو منو داريا ...

--------------------------------------------------------------------------------------------
لیـــاقــت مــی خواهــد
بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ
بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد
تعجـــب نکــــن !!
در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست
اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم
خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو …
-------------------------------------------------------------------------------------------
سلامتــــی اون پسرای فـــــداکاری که بجای یه دختـــر با چند تا دختر دوست میــــشن
تا دخترای بیشتــــــری رو از تنهــــایی در بیـــارن ...
------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
دِلم داغونღ
♀ توام با اون ♂
☂ زيرِه بارُون ☂
↦ رَفتي آروم ↤
♞ سَرت گَرمُو ♞
♝ تنم سَردو ♝
ツ لَبات خَندون ツ
ه چشام گريُون ه
❣ دِلت قُرصُ ❣
❤ دلم ويرون ❤
✗چِه حاليم✗
☂ زيرِه بارون ☂
↷ فِرشتَم شـــد ↶
× واسَم حيوون ×
✘ بازَم سيگار ✘
♒ كِه سوخت آروم ♒
--------------------------------------------------------------------------------------------
به بعضيا باس گفت:
عزيزم غصه نخور
چيزايي هم هست
كه تو داري من ندارم
مث عقده!
-----------------------------------------------------------------------------------------
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻔﺘﻦ...
ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺟﻔﺘﻢ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺎﺭﻥ
--------------------------------------------------------------------------------------------
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ : ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ : ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ ،
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻦ !
ﻫــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐــﻪ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ : ﺧﻮﺷـــــــــﮕﻞﻡ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾــﯽ !
ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎﺷــﯽ ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫــﺎﯼ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------
چـــﮧ قانــوטּ ناعــاבلـانـــﮧ اے (!)
بــراے شــروع یـڪ رابطــﮧ
هــر בو طــرف بایــב بخواهنــב
امــا
بــراے تمــام شـבنــش
همیــטּ ڪـﮧ یــڪ نفــر بخواهــב ڪافیســت (!)
----------------------------------------------------------------------------------------
مـטּ غرورمو از פֿـوכҐ بیشتر כو๛ כارҐ تو ڪ بچـہ مرכمے!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
مـــیـــدونـــی من کـــــیم ؟؟
مـــن مــنم کـــسـیـــ کــــه وقـــتـی نبــاشــــه جـــاشــــ پـــر
نـــمـیـشــه
خــالــی مـــیــمـــونـــه
مــن اثـر انـــگشـتـم بـــا تـو فــرق داره
پــس هـــیـــچ کـس نمـــیــتـــونه جــای مــنـــو واسـت بــگــیــره هـیــچ دخــــــتـری نـمــــــیـگــیـــره
پــــس بـدون مــــن کــــیــم ...!
------------------------------------------------------------------------------------------
اونے ڪ از چشمҐ افتاב בرست مث اشڪاییـہ ڪ بخاطرش ریختҐ
اما اشڪے ڪ بریزـہ בیگـہ برنمیگرבـہ ...
پس اونҐ برنمیگرבـہ جاے قبلیش
--------------------------------------------------------------------------------------------
ببیـــــــــن عزیزم ....

هر جا که می خوای بری برو ..
با هر کَس که می خوای باشی باش ..
اصلا برو اون سر دنیا که فکر کنی الان کَسی هستی
و با هر چند نفر هم که می خوای بخواب ..
بالاخره ته ته دلت که می دونی : تو پس مونده ی منی همیشه !!!!
---------------------------------------------------------------------------------------
خواستي من و بسوزوني..
ولي خودت آتيش گرفتي..
ديدي؟
همه ي زندگيت بودم....
------------------------------------------------------------------------------------------
سخته ادم به جایی برسه که دیگه نه اومدنه کسی آرومش کنه
نه رفتنه کسی داغونش!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
פֿـوبـــے اפֿـلـاقـ ســــ♣ــگـے ایـنـگــہ بــــہ هرگـــربــہ صـفـتـے پـــ♦ــــا نـمـیـבیـــ◘•
------------------------------------------------------------------------------------------
تَنــهایــے یَعنـــے:

وَقـتـــے صُحبـَــت مُســآفِــرَت رَفتــטּ مــےشــﮧ,

اَوَّلـیـטּ چیــزے ڪِﮧ بــِﮧ ذِهــنـِــت بِــرسـﮧ,

ایــטּ بــآشـﮧ ڪِﮧ:

هَنــدزفرے یـــآدِت نَـــره!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
ﻋَﻶﻗَﺖُ ﺟـﺂﯾـﮯ ﺑﺂﯾَـد ﺧَﺮج ﮐُﻨﮯ ، ﮐِـہ ﯾـہ ﺷُﻌﻮرے ﭘُﺸﺘـِﺶ ﺑﺂﺷِـہ
------------------------------------------------------------------------------------------
گذشته من درگذشت!!!
و تو و خاطراتت جزئی از گذشتم بودین!
----------------------------------------------------------------------------------------
בلــ ــتــنــگـ ــے یـــ ــعــ ـنــ ـے :
בقـــ ــیــقـ ــﮧ بـــ ـﮧ בقــیـ ـقــﮧ گـوشــیـتـو ـچکــ کـنـے

و
وانــ ـمــوב ـکـنـے בارے ωـــاعــتــتـ ـو مــ ـے بـیــنے
-----------------------------------------------------------------------------------------
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ
ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﮒ ﮔﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ
ﺩﯾﮕﺮﻭ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﻪ .....
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺱ
ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺨﺮﻩ
ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ
ﻣﯿﺎﺭﻩ .... ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻋﺮﻕ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﺩﺍﺭﻩ ﺯﯾﺮ ﺗﻨﻪ ﯾﮑﯽ
ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ولی وقتی با یه غزیبه میبیننش از ته دل واسش آرزوی خوشبختی میکنن چون عاشقن!
------------------------------------------------------------------------------------------
دیگــر بـــﮧ "تــو" نمـــے اندیــشــم!
تــو کـــﮧ "بودنــم" را قدر ندانستے، لایــق حضــور در "فــکــرم" هم نیستــــے!!!!
بــســلامـــت......
------------------------------------------------------------------------------------
بـﮧ سلامتے کــســی کـﮧ بـﮧ نبودش عادت کردم ولــے دلم بودنشو میخواد !
-------------------------------------------------------------------------------------
بـﮧ بعضیام باید گفت خوشگلــی باید خداداے باشه تو کـﮧ شعورتم اجاره میکنـی
---------------------------------------------------------------------------------------
با مـטּ بودے ولــے معنــے با تو بودטּ رو کس دیگه اے فهمید
--------------------------------------------------------------------------------------------
تــــــا سنگــــــ نباشے ......
بُتــــــ زنـدگـــے ڪسے نخواهـے شـــــد ... !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
بعضیام بــﮧ جای کودک دروטּ ، گوسفندِ دروטּ دارטּ !
واســﮧ همیــטּ علاقــﮧ زیادے بــﮧ عـلـف هاے "هـــــــــرزه " دارטּ !!
-----------------------------------------------------------------------------------------
اگـﮧ میـبـینــے بـآ همـﮧ گـرم میگیـرم ، دلیلش اینــﮧ کِـﮧ خـآکـی اَم ...
نَـــﮧ لاشــی ...امـآ گـورِ باباے تـو و طَـرزِ فکـرت عزیـزم !
---------------------------------------------------------------------------------------------
ﻻﺷـی ﺍﺻــﻼ ﻓﺤـﺶ ﻧﯿـﺲ "!
ﺑﯿــﻦ ﺩﻭ ﭼـﯿـﺰ ﮐـﮧ ﺑـﺎﺷـی ،
ﺩﻗـﯿـﻘـﺎ ﻻﺷـی
-------------------------------------------------------------------------------------------
زیــاد رو آدمــا حســــاب باز نكــטּ
یـﮧ روزے
با امضــــــــاے خودت
حســــابتو خالـے مـے كنــــטּ….!
-------------------------------------------------------------------------------------------
اَز یـــﮧ جـــایــے بــﮧ بـــعـــد ...
نَــﮧ ایــــنکـﮧ فـــایـده نـداشتـﮧ باشـﮧ ها
نــــــــﮧ
"اَرزشـــــش رو" نـــــــــداره...
-------------------------------------------------------------------------------------------
دوسـت نـدارم کسـیـو از دسـت بــدم
ولــے اگــﮧ کـســی بــخـواد منــو از دسـت بــده
بــا کمــال میــل کمکــش میــکنـم
-------------------------------------------------------------------------------------------
راسـت مـيگـفـت . . .مــטּ در حـدِّش نـبـودم . . .
در حدِّش هـمـونـايـے بـودטּ
کــﮧ اِمـروز بـاش بـودטּ فـردا بـا رِفـيـقـاش
-------------------------------------------------------------------------------------------
بــے معــرفــت نــیــستَــمااا ...
فـقــط مـزاحــم کســی کـﮧ داره فــرامــوشَــم مــیـکـنــﮧ ,, نــمــیــشَـم
-------------------------------------------------------------------------------------------
♥بِِهــــ بَعضــے هآم بآــــسْــ گُفـ ــت : ♥
چہـــــآر دفعــہ تحویلــــﭞ گرفتَــטּ فِــڪــــ نڪـُــטּ פֿـــــبــریــــــــــــــہ |●|
بہ اوטּ اُلــــآغہ توڪلـــآه قـــــرمِــزی اَم میگـــטּ جــــــــــیگــر.... |●|
|●| _____ـ‗__‗____وآلـــــآع..
----------------------------------------------------------------------------------------
بِ بَعضیآ بآس گُفت:
دُرُستِـــه مـآ مَست میکُنیـم...,وَلــي توو جیبـــِ مِلٌت دَست نِمیکُنیــم..!
-------------------------------------------------------------------------------------------
سلامتی کسی که دیگه ما رو یادش نیست؛
اما همیشه یادمون باهاشه...
سلامتی اون که نیست؛
ولی همیشه جای خالیش کنارمونه...
سلامتی اون که نمی دونه،نمی بینه،نمی خونه...
ولی اولین بوده آخرین می مونه...
------------------------------------------------------------------------------------------
عــــــــــــــــــشقم؟؟؟؟؟
داری میخونی اینو؟؟؟؟؟؟
یادته قرار بود همه به عشقمون حسودیشون شه؟
یادته قرار بودتاآخرش باهم باشیم همیشه؟
یادته بغلت کرده بودم گفتم اگه یه روز بری چیکار کنم؟
توام گفتی هیس!من قرارنیست از پیشت برم...!؟
کی اومد توزندگیت که من رفتم تو خاطراتت؟
کی تونست بیشترازمن توروبخواد؟که توارمن خسته شدی؟
خیلی سوال تو مغزمه!ولی هرچی بیشتر فکر میکنم
بیشتر به پوچ میرسم........!!
بعضی وقتا سوالا اسونن ولی جوابا سخت...
توکه جونمی!توکه عمرمی!توکه زندگیمی!
توکه عشقمی!چرا رفتی؟
ولی میخوام بدونی که من بخاطره لبخندت
دنیارو به آتیش میکشم!!
داری واسم تبدیل میشی به یه رویا:
یه رویا که هرشب بخاطرش سرمو میزارم
روبالش وصبح بالش از اشکام
خیسه!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
دلم میخواد یه روزی ......یه جایی.....
همونی که الان نیست برگرده و بیاد و بیاد از زندگیش واسم بگه"
بگه :انقدر زیر فشار مشکلات بوده که نمیتونه قد راست کنه....................
بگه:داغون شده.....!؟!
بگه:دیگه ادعای قبل رو نداره ....
بگه فهمیدم تو فقط برام میمونی ........
توچشماش نگاه کنم یه پک سیگار بکشم انقدر بخندم که اشک از چشمام بیاد پایین اونم با تعجب نگام کنه و منم اروم بگم ..
.
.
.
.
"ببخشید شما"؟؟؟!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
وَقتـی بـِم گـُفتـی ؟مـَלּ ُ فـَرـاموش ڪـُלּ .. כآشتـَم بـہ مـَغـزَم فـِشـار مـے ـاوُرכَم .. تـو כیگـہ کی هـَستی اصلـا !
----------------------------------------------------------------------------------------------
هیس!
ساكت!
یك كف مرتب
به افتخاره رفتنش بزنید
چه با احساس منو گذاشت ورفت!

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی